Společnost Božského Spasitele


Společnost Božského Spasitele (Societas Divini Salvatoris - SDS) je jedna z řady mladých řeholních společností založených v 2. polovici 19. století. Zmiňuje se o ní Jan Pavel II v knize "Překročit práh naděje" na str. 151, kap. 26: "K obnově církve docházelo kdysi hlavně prostřednictvím řádů... dynamické misionářské kongregace vznikly v 19. století, jako jsou verbisté, salvatoriáni nebo salesiáni." Jméno salvatorián je odvezeno od latinského názvu SPASITEL = SALVATOR.
Salvatoriáni náleží ke skupině řeholních společenství, které bydlí v kolejích (domech) a kromě obvyklých 3 slibů mají ještě jeden: příslib apoštolátu. V době založení Společnosti byla katolická církev zevně napadána a uvnitř ovlivňována od bezbožného socialismu, osvícenectví, modernismu i od politiků, kteří se snažili Kristovu Církev úplně podřídit zájmům státu. V mnohých evropských zemích se řeholím v jejich činnosti bránilo, nebo byly úplně zakázány. V Německu, Francii a jinde trpěla Církev kulturním bojem. Horliví katolíci se však bránili proti útokům nepřátel Církve a semkli se v různých hnutích a společnostech.
Na takovou "nouzi času" odpověděla Boží Prozřetelnost - založením salvatoriánů. Společnost se v té těžké době orientovala slovy Spasitelovými: "Toto je věčný život, že poznají Tebe, jediného - pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista" (Jan 17, 3). Do svého znaku učícího Spasitele přijala zdárně se rozvíjející řeholní společnost jeho misijní rozkaz: "Jděte a učte všechny" (Mat 28, 19). Společnost Božského Spasitele se snaží všemi prostředky, které jim vnuká láska ke Kristu rozeznat znamení doby, vyložit si je ve světle evangelia a s apoštolským elánem přijít s účinnou pomocí. Proto jednotlivec i celek musí se udržovat lidsky i apoštolsky pružným, aby mohli vyřešit i nečekané nové problémy.

My, Salvatoriáni, duchovní synové kněze Františka od Kříže Jordana, tvoříme ve všeobecné Církvi společenství pastýřské služby.


Svého Zakladatele následujeme hlásáním všem lidem, nejen naším životem, ale i v naší apoštolské službě, že spása se projevila v Ježíši Kristu, aby všichni mohli dojít k «poznání Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista» (J 17, 3) a dosáhnout plnosti života.


Tak, jak našeho Zakladatele, i nás toto poslání nutí sdílet apoštolskou službu se všemi lidmi. Jsme připraveni sloužit všem, na jakémkoliv místě, všemi způsoby a prostředky, kterými nás bude Kristova láska inspirovat. Věříme v Boží lásku a pomoc při rozpoznávání odpovědi na zvláštní znamení doby na každém místě a v každé době.


Dnes nás tato znamení nutí být prorockým hlasem pro obnovu Církve a světa, zejména mezi mládeží a rodinami, zřetelným vyjadřováním hodnot Evangelia formou dialogu s každou kulturou, povzbuzováním laiků k naplňování jejich křestních závazků přijímáním vedoucích úloh, liturgické a charitativní služby, postavením se na stranu chudých při potírání současných forem zla, které znemožňují naplnit lidský život, zejména pokud jde o společenské poměry, materiální chudobu a všechny formy násilí.


My, Salvatoriáni, se snažíme naplňovat naše poslání, když jsme nablízku těm, kterým sloužíme, když ukazujeme lidem dobrotu a vlídnost Boha, našeho Spasitele.