Aktuality

Začátek procesu blahořečení Heleny Kmeć

Pane Ježíši, Spasiteli světa, který jsi nám přikázal hlásat evangelium na každém místě, dokud tě všichni nepoznají a nebudou milovat. Učiň, aby tvoje služebnice Helena, která svědčila o tobě svým životem, radovala se ve slávě blahoslavených.

Prosíme, aby příklad jejího života, plného nadšení a lásky, učinil nás citlivými pro potřeby druhých a stal se pro nás inspirací k následování po cestách víry, abychom uměli dávat sami sebe v oběť Bohu. Na její přímluvu nám také uděl milost, o kterou tě pokorně prosíme.

Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Provinční kapitula 

Polské provincie Salvatoriánů.  

Oslava  90 ti narozenin 

P. Josefa - Bernarda Ondruše SDS

Generální vizitace  19.9.22 - 22.9.22 

Beatifikace Františka Maria od Kříže Jordána

Dopis k příležitosti beatifikace Františka Maria od Kříže Jordána, Zakladatele Salvatoriánů a Salvatoriánek

Drazí bratři a sestry. Slavili jsme svátek Nanebevstoupení Páně. Papež Leon veliký (+461) napsal: "Dnes slavíme den, kdy Kristus vynesl naši nízkou přirozenost na trůn Otce, vysoko nad trůny andělské, nad nejvyšší moce..."

Tyto myšlenky, i když jsou krásné, pro nás současné křesťany, žijících v atmosféře sekularizace, se mohou zdát hodně nadnesené, nebo dokonce že jsou abstrakcí. Jakou atrakcí je symbol Nanebevstoupení? Necítíme zrovna velkou touhu aby přišel nový svět, který nám slíbil Kristus, protože současný svět nám stačí. Jsme zvyklí na náš nedokonalý svět.

V době, kdy slavíme Nanebevzetí Páně, dává nám Bůh další znamení, že "usilovat o to, co je nahoře" (Kol 3, 2), má svůj smysl a je to možné. Činí to skrze osobu Blahoslaveného Františka Marii od Kříže Jordána, který byl včera v bazilice sv. Jana na Lateránu slavnostně prohlášen blahoslaveným.

Kým byl František Maria od Kříže Jordán?

Jan Křtitel Jordán se narodil 16 června 1848 roku v Gurtweil, v Bádensku v Německu, ve velmi chudé rodině. Roky jeho dětství i mládí připomínají trochu dnešní dobu, protože i tehdy panoval politický liberalismus, sekularizace a radikální antiklerikalismus. I v nepříznivých okolnostech se Jordánovi podařilo získat potřebné vzdělání a vstoupil do semináře ve Frýburgu. Kněžské svěcení přijal 21 července 1878 roku. Dosáhl toho díky vlastní vytrvalosti a pomoci různých lidí.

Primiční mši nesloužil v rodné farnosti, protože nesměl - zákony kulturkampfu to nedovolovaly. Jak se dovídáme z duchovního deníku, který začal psát již v semináři, už od mládí měl myšlenku založení apoštolské společnosti, která měla všemi způsoby realizovat slova Krista: "A to je život věčný: aby znali Tebe, jediného pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista (J 17,3)". Tato myšlenka v něm zraje ještě více v době cesty do Svaté Země, kde studoval východní jazyky.

8 prosince 1881, zakládá v Římě Apoštolské společenství Nauky, které po dvou letech přechází v řeholní společenství s názvem Společnost Božského Spasitele (Salvatoriáni) a Jan Křtitel Jordán přijímá jméno František Maria od Kříže.

8 prosince 1888 spolu s Terezou von Wüllenweber (bl. Marií od Apoštolů) založí kongregaci sester Božského Spasitele. Otec Jordán měl v úmyslu, aby mohli lidé každého stavu, i laici, hlásat Spasitele. Proto už v základním projektu odděluje tři stupně.

Jordán pokládal důvěru v Boží Prozřetelnost. Možnosti velké nebyly, finančně i materiálně strádal, přesto odpovídá pozitivně na nabídku misijní práce v Assam v Indii a otvírá tam roku 1890 první Salvatoriánskou misii.

Za jeho života začínají Salvatoriáni svou službu ve 14 krajích. Kvůli první světové válce se musel Otec Jordán přestěhovat z Římu do Švýcarska, kde 8 září 1918 umírá v obci Tafers nedaleko Frýburga.

Cesta k beatifikaci byla dlouhá. Trvala více než 100 let od smrti Zakladatele. Myšlenka na Zakladatele a na proces jeho beatifikace byla ale stále přítomná v srdcích i modlitbách celé Salvatoriánské rodiny. Především jsme se modlili o beatifikaci a vzývali k modlitbě za Jeho přímluvou. Nakonec se k uznání svatosti zakladatele přičinil zázrak, který se stal v Brazílii v městě Jundiaí. Týkal se mladých manželů, kteří očekávali dítě. Po důkladných vyšetřeních padla lékařská diagnóza, že očekávané děvčátko se narodí s vadou - deformovanýma kostmi. Tato lékařská správa zapříčinila, že rodiče spolu s celou salvatoriánskou rodinou se modlili o přímluvu Františka Marii od Kříže Jordána.

Jejich dcera se narodila 8 září 2014 zcela zdravá, ve výroční den smrti otce Jordána. Toto bylo uznáno lékařskou komisí jako uzdravení, které nemůže být z lékařského pohledu vyjasněno.

Tato slavnost nám připomíná, že každý člověk může vydat plody lásky Boží a dosáhnout svatosti. Jan Pavel II připomíná, že svatost není jen pro vybrané. Cesty svatosti jsou různé a jsou přizpůsobené každému povolání.

Beatifikace zakladatele nás má podpořit k hlubšímu spojení z Bohem i k obětování se ve službě Bohu i lidem. Jsme zváni abychom poznávali život blahoslaveného zakladatele a následovali ho abychom i my byli svatými apoštoly. Co nás učí P. Jordán? Především vytrvalosti, protože nikdy nezrezignoval z cesty, kterou mu vyznačil Pán. Tak dosáhl svatosti. V jeho slovech se často objevují slova o vytrvalosti, například: "Rozjímej vytrvalost svatých i pokoř se". "Abychom vždy byli silní ve víře! [...] Stávejte se lidmi víry, buďte neochvějní v pravé víře, buďte pravdivými lidmi svaté církve.

Všechny jeho jiné vlastnosti jsou důsledkem vytrvalosti. Život P. Jordána nebyl lehký. Již od dětství musel nést různé těžkosti. Třeba chudoba rodiny. Jeho otec byl invalidou a od mládí se musel starat o obživu pro sebe, své rodiče i sourozence. Z toho důvodu nemohl studovat a nemohl ani realizovat cestu ke kněžství, což těžce nesl. Na cestu studia nastoupil až po svých dvaceti letech, kdy usedl do lavic s dětmi.

Ať nás Blahoslavený otec František Jordán vždy inspiruje a podporuje k rozjímání našeho povolání ke svatosti v různých místech kde žijeme. Nepřehlédněme tu úžasnou příležitost. Prosme Pána o dar apoštolské svatosti abychom i my, žili horlivě jako náš zakladatel.

                                                                                                                                     P. Józef Figiel SDS

                                                                                                                                          provinciál

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/214562221500042

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/317298380040003/

9.5.2022 - Javorník

21.07.2021 Určice

13.12-2021 - Javornik
13.12-2021 - Javornik

Modlitba na přímluvu blahoslaveného Františka od Kříže Jordana

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, * na přímluvu blahoslaveného Františka od Kříže Jordana * kterému jsi udělil * dar hluboké a živé víry, * neochvějné naděje * a planoucí lásky k Bohu a bližnímu * a také velké horlivosti o záchranu duší,* prosíme tě, * dej nám hlubokou víru * otevřené srdce * abychom nespočinuli v poznaní tebe * i hlásaní evangelia všem národům. * Uděl nám milost, o kterou tě pokorně prosíme.* Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.